Ochrana osobních údajů
Základní info

Následující text popisuje, jakým způsobem používám a zpracovávám osobní údaje, které jste mi poskytl/a. S veškerými osobními údaji pracuji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Jan Gregor
Filipova 2014/2
Praha 4, 148 00
IČO: 09921290

Zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Praha.

Jaký typ osobních údajů shromažďuji?

Shromažďuji pouze osobní údaje, které Vy, jako návštěvník těchto webových stránek z vlastní vůle použijete pro další komunikaci s mojí osobou. V tomto případě se primárně jedná o jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Za jakým účelem zpracovávám osobní údaje?

Zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro další komunikaci s Vámi a to primárně ke komunikačním účelům na základě Vaší případné poptávky.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních údajů používám?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich případnému zneužití.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracuji, obraťte se mě na jakémkoliv kontaktu uvedeném na této webové stránce. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data zcela odstranit.

Obecná ustanovení

1. Návštěvník těchto webových stránek dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s platnými právními předpisy, může vyzvat zpracovatele nebo správce, aby odstranil takto vzniklý stav.

4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

5. Osobní údaje návštěvníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji se řídí příslušnými ustanoveními zákona v platném znění.

6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů může každý hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů.